برچسب: ساز سنتی

دیجیریدو

ساز دیجیریدو

ساز دیجیریدو دیجریدو (Didgeridoo) یکی از سازهای بادی مردم بومی استرالیا است.  ساز دیجریدو را گاه به عنوان ترومپت چوبی طبیعی ...