آموزشی

می توانید توضیحات دسته بندی را در اینجا اضافه کنید.

مبانی آکوستیک 11

مبانی آکوستیک تارهای مرتعش بخش سوم حل معادله موج به صورت هارمونيك ساده یکی از انواع مهم حرکتهای تناوبی که در طبیعت وجود دارند حرکت هارمونيك ساده است، که نمونه های کامل آن را در ارتعاش تار مرتعش...

مبانی آکوستیک 10

مبانی آکوستیک تارهای مرتعش یخش دوم موجی بودن حل عمومی حل اختصاصی را در نظر میگیریم. اگر منحنی نمایش  را در لحظه  رسم کنیم ، معادله آن  می شود، و به صورت منحنی a در شکل 2.3 نمایش...

مبانی آکوستیک 4

مبانی آکوستیک ارتعاش صدا بخش چهارم ترکیب خطی ارتعاش های هارمونيك ساده. در بسیاری از پدیده های آکوستیکی حرکت جسم مرتعش ترکیبی خطی از دو یا چند ارتعاش هارمونيك ساده است و هر يك جداگانه در آن تأثیر...

مبانی آکوستیک 6

مبانی آکوستیک ارتعاش صدا بخش ششم نوسان های میرا هنگام نوسان جسم نیروهایی به نام نیروهای اصطکاکی یا تلف کننده ظاهر می شوند ، که بنا بر چگونگی دستگاه نوسانی انواع مختلف دارند؛ و اثر آنها همیشه میرا...

مبانی آکوستیک 3

مبانی آکوستیکاصول ارتعاشبخش سوممشخصات فیزیکی حرکت هارمونيك ساده.ازمشتق اول x به بر حسب زمان در معادله 6-1 سرعت v و از مشتق ثانی آن شتاب a به دست می آیدواز مقایسه معادله های بالا با معادله مسافت (1.6)...

مبانی آکوستیک 2

مبانی آکوستیکاصول ارتعاشبخش دومانتخاب واحدهاپیش از ادامه بحث در باره ارتعاش لازم است تصمیمی در انتخاب دستگاه فیزیکی واحدها در معادله ها اتخاذ کنیم. یاد آوری می کنیم که آكوستيك چنان تحولی وسیع یافته و رشته های علمی...

مبانی آکوستیک 5

مبانی آکوستیک ارتعاش صدا بخش پنجم زنش. ترکیب خطی دو ارتعاش هارمو نيك ساده که فرکانسشان نزديك هم باشد پدیده ای به نام زنش  (ضربان) ایجاد می کند. اگر در معادله 1.15  مبدأ زمان را چنان  اختیار کنیم...

صفحه 11 از 11 1 10 11